Search
Close this search box.

Πρακτική άσκηση για φοιτητές

Παρουσίαση

Το Erasmus+ παρέχει στήριξη για πρακτική άσκηση (τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, μαθητεία κ.λπ.) στο εξωτερικό για φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών του προγράμματος, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και για υποψήφιους διδάκτορες. Δυνατότητα συμμετοχής σε περιόδους πρακτικής άσκησης έχουν επίσης οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες.

Κάνοντας πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με το Erasmus+, μπορείτε να βελτιώσετε όχι μόνο τις επικοινωνιακές, γλωσσικές και διαπολιτισμικές σας δεξιότητες, αλλά και τις λεγόμενες «ήπιες» δεξιότητες (soft skills) οι οποίες εκτιμούνται ιδιαίτερα από τους εργοδότες. Μπορείτε ακόμα να αυξήσετε τις επιχειρηματικές σας ικανότητες. Διαβάστε περισσότερα για τα οφέλη των ανταλλαγών στο εξωτερικό.

Μπορείτε ακόμη να συνδυάσετε την πρακτική άσκηση του Erasmus+ με μια περίοδο σπουδών στο εξωτερικό.

Η πρόσβαση στο εργαλείο διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης του Erasmus+ θα σας βοηθήσει να μάθετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στον χώρο εργασίας σας.

Διάρκεια

Η πρακτική σας άσκηση στο εξωτερικό μπορεί να διαρκέσει από τουλάχιστον 2 μήνες μέχρι 12 μήνες το πολύ.

Μπορείτε να επωφεληθείτε πολλές φορές από μια ανταλλαγή στο εξωτερικό με το Erasmus+, είτε ως φοιτητής είτε ως ασκούμενος, αλλά το συνολικό διάστημα στο εξωτερικό (περιλαμβανομένων και των περιόδων σπουδών στο εξωτερικό) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες εντός ενός κύκλου σπουδών.

Ως «κύκλος» νοείται το επίπεδο σπουδών όπως ορίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF):

Πρώτος κύκλος (πτυχίο bachelor ή ισοδύναμο] EQF 5/6
Δεύτερος κύκλος (μεταπτυχιακός ή ισοδύναμος τίτλος) EQF 7
Τρίτος κύκλος (διδακτορικό επίπεδο ή ισοδύναμο) EQF 8

Για τμήματα «ενός κύκλου», π.χ. ιατρικής ή αρχιτεκτονικής, μπορείτε να μεταβείτε στο εξωτερικό με το Erasmus+ για διάστημα έως και 24 μηνών.

Μπορείτε ακόμη να κάνετε πρακτική άσκηση στο εξωτερικό ως πρόσφατα αποφοιτήσαντες. Στην περίπτωση αυτή, η πρακτική σας άσκηση πρέπει να γίνει εντός ενός έτους από την αποφοίτησή σας και πρέπει να υποβάλετε αίτηση ενόσω εξακολουθείτε να είστε εγγεγραμμένος σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Όροι συμμετοχής

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διαθέτουν Χάρτη Erasmus+ για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η πρακτική σας άσκηση πρέπει να είναι σχετική με τις πτυχιακές σας σπουδές και τις ανάγκες προσωπικής σας εξέλιξης, και, ει δυνατόν, να είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών σας.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση σε οποιονδήποτε οργανισμό των χωρών του προγράμματος Erasmus+ (εξαιρουμένων των θεσμικών οργάνων, υπηρεσιών και οργανισμών της ΕΕ).

Αναγνώριση

Πριν από την πρακτική άσκηση στο εξωτερικό:

Εσείς, το ανώτατο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα και ο οργανισμός υποδοχής πρέπει να υπογράψετε μια Συμφωνία Μάθησης για πρακτική άσκηση, ώστε η προετοιμασία σας για το πρόγραμμα ανταλλαγής στο εξωτερικό να είναι διαφανής και αποτελεσματική. Το έγγραφο αυτό καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των μερών, το λεπτομερές πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση, καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης της πρακτικής σας άσκησης.
Θα λάβετε τον Χάρτη Σπουδαστή Erasmus+, ο οποίος θα επεξηγεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας όσον αφορά την πρακτική σας άσκηση στο εξωτερικό.

Μετά την πρακτική άσκηση στο εξωτερικό:

Ο οργανισμός/η επιχείρηση υποδοχής πρέπει να στείλει σε εσάς και το ανώτατο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα ένα Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης, κατά κανόνα εντός πέντε εβδομάδων από την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Το ανώτατο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα πρέπει να αναγνωρίσει την πρακτική σας άσκηση στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ορίζονται στη Συμφωνία Μάθησης, χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις.
Εάν το ανώτατο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα βρίσκεται σε χώρα του προγράμματος, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης πρέπει να συμπεριληφθούν και στο Παράρτημα Διπλώματος, εκτός εάν έχετε αποφοιτήσει πρόσφατα. Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται η συμπερίληψη της πρακτικής άσκησης στο Έγγραφο Κινητικότητας Europass του ασκουμένου.

Χρηματοδοτική στήριξη

Μπορεί να λάβετε επιχορήγηση Erasmus+ ως συμμετοχή στα έξοδα ταξιδίου και διαμονής. Επιπλέον χρηματοδότηση διατίθεται για τις περιόδους πρακτικής άσκησης. Η χρηματοδοτική αυτή στήριξη ποικίλλει ανάλογα με τις διαφορές ως προς το κόστος διαβίωσης ανάμεσα στη χώρα σας και τη χώρα προορισμού, τον αριθμό των φοιτητών που υποβάλλουν αίτηση για επιχορήγηση, την απόσταση μεταξύ των χωρών και τη διαθεσιμότητα άλλων υποτροφιών.

Αν πρόκειται για χώρες του προγράμματος, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα ισχύοντα ποσοστά από τον εθνικό σας φορέα και από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αποστολής. Προβλέπεται επίσης επιπλέον στήριξη για φοιτητές από μειονεκτούντα περιβάλλοντα ή από απομακρυσμένες χώρες και περιφέρειες του προγράμματος.

Το ύψος των επιχορηγήσεων και τα σταθερά ποσοστά για τις ανταλλαγές ανάμεσα σε χώρες του προγράμματος και χώρες-εταίρους δημοσιεύονται στον οδηγό του Προγράμματος Erasmus+.

Ανεξάρτητα από το αν λάβετε επιχορήγηση Erasmus+ ή αν είστε φοιτητής του Erasmus+ με μηδενική επιχορήγηση, θα υπογράψετε συμφωνία επιχορήγησης η οποία θα ορίζει τη διάρκεια της κινητικότητας, το ποσό της επιχορήγησης και άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Εάν η πρακτική σας άσκηση πραγματοποιείται σε άλλη χώρα του προγράμματος, το ίδρυμα αποστολής θα υπογράψει τη συμφωνία επιχορήγησης και θα είναι υπεύθυνο για την καταβολή όλων των πληρωμών.

Εάν πρόκειται για μετακίνηση μεταξύ χωρών του προγράμματος και χωρών-εταίρων, το ίδρυμα της χώρας του προγράμματος θα υπογράψει τη συμφωνία επιχορήγησης. Το ίδρυμα αποστολής και το ίδρυμα υποδοχής θα αποφασίσουν ποιο από τα δύο θα καταβάλει τις πληρωμές.

Ενδέχεται ακόμη να είστε επιλέξιμοι για επιπλέον επιχορηγήσεις από το ίδρυμά σας, τη χώρα σας ή άλλες πηγές. Για τον σκοπό αυτό, συμβουλευθείτε τον ευρωπαϊκό οδηγό χρηματοδοτήσεων European Funding Guide.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω του γραφείου διεθνών σχέσεων ή του γραφείου Erasmus+ του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο φοιτάτε.

Η επιλογή γίνεται από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αποστολής με δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πηγή: http://ec.europa.eu

Βάλτε στη ζωή σας οργανικά προϊόντα διατροφής, καλλυντικά υψηλής θρεπτικότητας & βιταμίνες!

Multi-ethnic προϊόντα ανακαλύψτε νέες γεύσεις & συνταγές στις καλύτερες τιμές!

Μοναδικά ταξίδια και οργανωμένες εκδρομές σε όλο τον κόσμο! Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία!

Με προσφορές για φοιτητές που δεν υπάρχουν!
7€ Ανδρικό 
10€ Γυναικείο (κούρεμα + χτένισμα)