Search
Close this search box.

Πρωτόκολλο για την επανέναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

UOI

1. Εκπαιδευτική διαδικασία

Η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο προγραμμάτων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, πραγματοποιείται υποχρεωτικά διά ζώσης. Οι αίθουσες, τα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια και λοιποί χώροι, στους οποίους διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία, λειτουργούν στη μέγιστη επιτρεπόμενη πληρότητα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. εκδήλωση συρροής θετικών κρουσμάτων της COVID-19 σε ομάδα φοιτητών ή ύπαρξη σοβαρού προβλήματος υγείας σε διδάσκοντα) και για περιορισμένο χρονικό διάστημα δύναται να εφαρμοστεί η διδασκαλία με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής COVID-19 και απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαίδευση και διαδικασία ελέγχου

2.1. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός του Πανεπιστημίου συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από COVID-19, ή

γ) έχουν νοσήσει από COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Για όσους δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην αίθουσα ή το εργαστήριο.

2.2. Διαδικασία ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία:

α) Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει προχωρήσει στη διαδικασία πρόσληψης 38 ατόμων βοηθητικού προσωπικού, οι οποίοι θα διατεθούν στα Τμήματα με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης, για να συνδράμουν στην εκπαιδευτική διαδικασία πρωί και απόγευμα.

β) Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει ορίσει τον υπεύθυνο και τον αναπληρωτή του για τη διαχείριση της πλατφόρμας «edupass.gov.gr». Τα στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα στον υπεύθυνο διαχειριστή είναι αποκλειστικά το ονοματεπώνυμο των εμβολιασμένων και νοσησάντων φοιτητών (δεν παρέχεται καμία πληροφορία ή κατάλογος των μη εμβολιασμένων φοιτητών). Τα στοιχεία αυτά διατίθενται στους Προέδρους των Τμημάτων, οι οποίοι τα διαβιβάζουν στους διδάσκοντες, αποκλειστικά και μόνο για χρήση κατά την είσοδο στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια ή κατά τον έλεγχο εντός αυτών (σε καμία περίπτωση δεν κρατείται αντίγραφο).

γ) Για την είσοδο των φοιτητών στην αίθουσα ή το εργαστήριο, ο διδάσκων ή το εντεταλμένο βοηθητικό προσωπικό ελέγχουν τα σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (έντυπα ή ηλεκτρονικά) καθώς και έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα). Σε πολυπληθή ακροατήρια ο έλεγχος αυτός γίνεται δειγματοληπτικά (σε καμία περίπτωση δεν κρατούνται αντίγραφα των παραπάνω πιστοποιητικών ή εγγράφων).

δ) Σε περίπτωση κατά την οποία εισέλθει φοιτητής χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, του ζητείται να αποχωρήσει από την αίθουσα ή το εργαστήριο. Εφόσον αρνηθεί, ο διδάσκων ενημερώνει τους φοιτητές ότι παραβιάζονται οι όροι διεξαγωγής της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας και το μάθημα διακόπτεται.

ε) Η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας ορίζεται σε 40 λεπτά. Στο διάλειμμα διάρκειας 20 λεπτών, όλοι οι φοιτητές εξέρχονται από το χώρο διδασκαλίας, ο οποίος αερίζεται με ανοιχτά όλα τα παράθυρα και τις θύρες.

στ) Υπενθυμίζεται ότι ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος – υποχρεωτικός για όλους τους φοιτητές και τους διδάσκοντες των Τμημάτων των οποίων το διδακτικό έργο υλοποιείται σε δομές Υγείας.

Η Σύγκλητος προσκαλεί και προτρέπει όλους τους φοιτητές και τους διδάσκοντες που δεν έχουν ακόμη εμβολιασθεί να το πράξουν, προστατεύοντας τους ίδιους, τους συναδέλφους και τους φοιτητές τους, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου με ανοικτό το Πανεπιστήμιο.

 

2.3. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων των αιθουσών και των εργαστηρίων που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, και β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους που παρατηρείται συνωστισμός.

 

3. Νομική προστασία του ακαδημαϊκού προσωπικού

Το ακαδημαϊκό προσωπικό κάθε κατηγορίας (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, επισκέπτες καθηγητές, κ.λπ.), που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία, οφείλει να εφαρμόζει το παρόν πρωτόκολλο λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Το Ίδρυμα θα σταθεί αρωγός σε κάθε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού που θα δεχθεί καταγγελία για αναζήτηση νομικών ευθυνών λόγω της τήρησης των μέτρων του παρόντος πρωτοκόλλου.

 

4. Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 – Οδηγίες προς τους διδάσκοντες και τις Επιτροπές COVID-19 των Τμημάτων

Το πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 καθώς και οι επικαιροποιημένες οδηγίες προς τους διδάσκοντες και τις Επιτροπές COVID-19 των Τμημάτων θα ανακοινωθούν συμπληρωματικά τη Δευτέρα 4.10.2021.

Προστατεύουμε την υγεία μας, τους γύρω μας και κρατάμε ζωντανό το Πανεπιστήμιο.

Εφόσον απαιτηθεί, το παρόν πρωτόκολλο λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα επικαιροποιηθεί ανάλογα και θα κοινοποιηθεί εκ νέου σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ιωάννινα, 1 Οκτωβρίου 2021

 

Πηγή: uoi.gr

Βάλτε στη ζωή σας οργανικά προϊόντα διατροφής, καλλυντικά υψηλής θρεπτικότητας & βιταμίνες!

Multi-ethnic προϊόντα ανακαλύψτε νέες γεύσεις & συνταγές στις καλύτερες τιμές!

Μοναδικά ταξίδια και οργανωμένες εκδρομές σε όλο τον κόσμο! Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία!

Με προσφορές για φοιτητές που δεν υπάρχουν!
7€ Ανδρικό 
10€ Γυναικείο (κούρεμα + χτένισμα)