Search
Close this search box.

Προκήρυξη για την Κινητικότητα φοιτητών ακαδ. έτους 2014-15 για Σπουδές και/ή Πρακτική Άσκηση!

erasmus_plakat_ocean

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΚΑ 2: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
(i) Κινητικότητα για σπουδές
(ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η περίοδος υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας – αίτησης από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για συμμετοχή στο τομεακό πρόγραμμα Erasmus+ ξεκινά από την Τρίτη, 20η Μαΐου έως και τη Δευτέρα, 9η Ιουνίου 2014.

Ενημερωτικές συναντήσεις για τη διαδικασία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας: 20 – 27 Μαΐου, 10.00 – 11.30 (Αίθουσα Συνεδριών Συγκλήτου, Μεταβατικό κτήριο, 2ος όροφος)

Υποβολή πλήρους και ορθά συμπληρωμένου φακέλου υποψηφιότητας (αφού έχει ελεγχθεί από τα στελέχη της Δ/νσης ΔΔΣ): 20 Μαΐου – 9 Ιουνίου, 12.00 – 14.00 (Υπηρεσία Κεντρικού Πρωτοκόλλου, Μεταβατικό κτήριο, 2ος όροφος ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες και πρόσφατα απόφοιτοι όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Περίοδος επιλέξιμων δραστηριοτήτων: 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την υποβολή της αίτησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δηλώσουν οι υποψήφιοι, προσωπικό νέο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όποιονδήποτε πάροχο στο διαδίκτυο (δεν θα δηλωθεί η ιδρυματική ηλεκτρονική τους διεύθυνση). Η νέα ηλεκτρονική τους διεύθυνση θα πρέπει να έχει αποκλειστικά και μόνο την εξής μορφή: Ονοματεπώνυμο@πάροχος.com ή gr (το ονοματεπώνυμο θα πρέπει να αναγραφεί με λατινικούς χαρακτήρες, όπως θα αναγραφεί και στην Αίτηση του φοιτητή. Αν απαιτείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τελεία (.) ανάμεσα στο όνομα και το επίθετο. Ο πάροχος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πάροχος στο διαδίκτυο (π.χ. gmail, hotmail κ.α.).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

1. Αίτηση. Όλα τα πεδία θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον φοιτητή με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια, καθώς τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα μας τόσο για την επικοινωνία μαζί του όσο και για τη χρηματοδότησή του (σε περίπτωση επιλογής). Τονίζεται ότι στο πεδίο ‘e-mail’ θα δηλωθεί αποκλειστικά και μόνο η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση (όπως περιγράφεται παραπάνω).
2. Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement for Studies), όπου αναγράφεται το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών (μαθήματα ή ερευνητική εργασία) του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (με φόρτο εργασίας περίπου ίσο με 30 ECTS ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο).
3. Οι προπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν και την ύλη/περιεχόμενο των μαθημάτων (εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Παν/μίου υποδοχής) που έχουν αναγράψει στη Συμφωνία Σπουδών.
4. Δήλωση αντιστοιχίας μαθημάτων, όπου αναγράφεται η αντιστοιχία του προγράμματος σπουδών (μαθημάτων ή ερευνητικής εργασίας) στο εξωτερικό με το πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα προέλευσης του φοιτητή.
5. Transcript of Records. Στο συγκεκριμένο έντυπο μεταφράζονται (στην αγγλική ή άλλη γλώσσα) και δηλώνονται από τον φοιτητή τα μαθήματα και η αντίστοιχη βαθμολογία, όπως αναφέρονται στη Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας, που έχει εκδώσει η Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. – Σημείωση: δεν αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/υποψήφιους διδάκτορες.
6. Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης (για τους προπτυχιακούς φοιτητές), όπου θα έχει ζητηθεί από τη Γραμματεία να αναγραφούν (i) τα χρωστούμενα μαθήματα του φοιτητή καθώς και (ii) ο μέσος όρος βαθμολογίας.
Σημείωση: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/υποψήφιοι διδάκτορες θα υποβάλλουν συνημμένα (αντί της Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας), (i) βεβαίωση από τη Γραμματεία τους για το θέμα της διπλωματικής/διδακτορικής διατριβής και την περίοδο σπουδών καθώς και (ii) βεβαίωση από τον Επιβλέποντα Καθηγητή τους στην οποία να αναγράφονται: 1. η έγκρισή του για τη μετάβαση του φοιτητή στο εξωτερικό, 2. ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διπλωματικής/διδακτορικής διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.
7. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του Πιστοποιητικού(-ων) Γνώσης Ξένης(-ων) Γλώσσας(-ών), ή κατ’ ελάχιστον βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας. Συστήνεται ως επίπεδο γλωσσικής επάρκειας το B2 (παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στην ενότητα ‘Κριτήριο’ του εγγράφου ‘Γενικές Πληροφορίες’ που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας Προκήρυξης).
8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
9. Εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Παν/μίου υποδοχής του ακαδημαϊκού ημερολογίου (academic calendar) όπου θα φαίνεται η έναρξη, λήξη και η εξεταστική περίοδος για το ακαδ. έτος 2014/15. Σημείωση: δεν αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/υποψήφιους διδάκτορες.
10. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικοοικονομικός παράγοντας κατά τη χρηματοδότηση των φοιτητών που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, i) οι φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος και ii) οι φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες με 4 τέκνα και άνω τα οποία βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενδέχεται να δικαιούνται προσαύξηση της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή όπως ορίζεται από την ΕΜ ανά χώρα υποδοχής, με την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος. Για το λόγο αυτό, υποψήφιοι φοιτητές Erasmus+ που ανήκουν σε μία από τις δύο παραπάνω κατηγορίες μπορούν να προσκομίσουν φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος ή/και Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης.

Τα έντυπα (1), (2), (4) και (5) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων για το πρόγραμμα Erasmus και μπορείτε να τα βρείτε από εδώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
1. Αίτηση. Όλα τα πεδία θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον φοιτητή με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια, καθώς τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα μας τόσο για την επικοινωνία μαζί του όσο και για τη χρηματοδότησή του (σε περίπτωση επιλογής). Τονίζεται ότι στο πεδίο ‘e-mail’ θα δηλωθεί αποκλειστικά και μόνο η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση (όπως περιγράφεται παραπάνω).
2. Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Learning Agreement for Traineeships). Πρόκειται για εξατομικευμένο έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: εργασία ή πρόγραμμα εργασίας που θα πραγματοποιηθεί, τα πιθανά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλ. γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα αποκτηθούν, πρόβλεψη για επιμελητή/επιβλέποντα, αντιστοιχία της πρακτικής άσκησης με τις σπουδές/πτυχίο του φοιτητή, αναγνώριση που θα δοθεί κατά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, κλπ. Επίσης, θα γίνεται σαφής αναφορά στη γλώσσα εργασίας, ειδικά σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Το έγγραφο υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας του φοιτητή ως σκαναρισμένο – σαρωμένο αρχείο που έχουν λάβει ηλεκτρονικά από το φορέα υποδοχής αρκεί να προσκομίσουν ταυτόχρονα και το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα του φορέα υποδοχής και αποστολέα (δηλαδή, δεν απαιτείται το πρωτότυπο).
3. Βεβαίωση αποδοχής του οργανισμού/φορέα υποδοχής (Letter of Acceptance). Δεν παρέχεται ειδικό έντυπο. Θα πρέπει να είναι σε επιστολόχαρτο του φορέα υποδοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο και να αναφέρει (i) κατ’ ελάχιστον το όνομα του υποψηφίου, (ii) ότι γίνεται δεκτός για τοποθέτηση σε εργασία μέσω της δράσης Traineeship mobility του προγράμματος Erasmus+, (iii) τη χρονική περίοδο πρακτικής άσκησης, (iv) σύντομη περιγραφή της εργασίας που θα του ανατεθεί, και τέλος (v) να περιλαμβάνει σαφή αναφορά στη γλώσσα εργασίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής). Το έγγραφο αυτό ο φοιτητής θα το λάβει ηλεκτρονικά από το φορέα υποδοχής ως σκαναρισμένο – σαρωμένο αρχείο και θα το υποβάλει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας, αρκεί να προσκομίσει ταυτόχρονα και το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα του φορέα υποδοχής και αποστολέα.
4. Αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας (από τους ίδιους τους φοιτητές, στην ελληνική γλώσσα, όπου θα παρουσιάζεται, μεταξύ άλλων, η σχέση του περιεχομένου της Πρακτικής Άσκησης με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών του, η προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά αποτελέσματα/δεξιότητες που επιδιώκει να αποκτήσει).
5. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του Πιστοποιητικού(-ων) Γνώσης Ξένης(-ων) Γλώσσας(-ών), ή κατ’ ελάχιστον βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας. Συστήνεται ως επίπεδο γλωσσικής επάρκειας το B2 (παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στην ενότητα ‘Κριτήριο’ του εγγράφου ‘Γενικές Πληροφορίες’ που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας Προκήρυξης).
6. Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης (για τους προπτυχιακούς φοιτητές), όπου θα έχει ζητηθεί από τη Γραμματεία να αναγραφούν (i) τα χρωστούμενα μαθήματα του φοιτητή καθώς και (ii) ο μέσος όρος βαθμολογίας.
Σημείωση: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/υποψήφιοι διδάκτορες θα υποβάλλουν συνημμένα (αντί της Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας), (i) βεβαίωση από τη Γραμματεία τους για το θέμα της διπλωματικής/διδακτορικής διατριβής και την περίοδο σπουδών καθώς και (ii) βεβαίωση από τον Επιβλέποντα Καθηγητή τους στην οποία να αναγράφονται: 1. η έγκρισή του για τη μετάβαση του φοιτητή στο εξωτερικό, 2. ότι το αντικείμενο εργασίας του υποψηφίου δεν αποτελεί μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διπλωματικής/διδακτορικής διατριβής. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους προπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν πτυχιακή εργασία.
7. Συστατική Επιστολή (στην αγγλική γλώσσα ή τη γλώσσα εργασίας του φορέα υποδοχής) από μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος προέλευσης.
8. Βιογραφικό Σημείωμα (στην αγγλική γλώσσα ή τη γλώσσα εργασίας του φορέα υποδοχής). Σας προτρέπουμε να χρησιμοποιήσετε τη σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα για το Βιογραφικό Σημείωμα Europass http://europass.cedefop.europa.eu/el/home).
9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
10. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικοοικονομικός παράγοντας κατά τη χρηματοδότηση των φοιτητών που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, i) οι φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος και ii) οι φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες με 4 τέκνα και άνω τα οποία βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενδέχεται να δικαιούνται προσαύξηση της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή όπως ορίζεται από την ΕΜ ανά χώρα υποδοχής, με την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος. Για το λόγο αυτό, υποψήφιοι φοιτητές Erasmus+ που ανήκουν σε μία από τις δύο παραπάνω κατηγορίες μπορούν να προσκομίσουν φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος ή/και Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης.

Σημειώνεται ότι τα έντυπα (1) και (2) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων για το πρόγραμμα Erasmus και μπορείτε να τα βρείτε από εδώ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Από την Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 έως και τη Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014 (χωρίς δυνατότητα παράτασης), οι φοιτητές μπορούν να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus, για το ακαδημαϊκό έτος 2014/15 (όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα ‘Χρονοδιάγραμμα Προκήρυξης’ του εγγράφου ‘Γενικές Πληροφορίες’).

Στη συνέχεια, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
1. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά Ακαδημαϊκό Τμήμα και τις αποστέλλει στον αρμόδιο Τμηματικό υπεύθυνο.
2. Ακολουθεί η κατάταξη των υποψηφίων με έγγραφη αιτιολόγηση και βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής (όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος ξεχωριστά).
3. Ο κατάλογος επιλεγέντων, επιλαχόντων και μη, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (http://erasmus.uoi.gr/greek.html) και παράλληλα ανακοινώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αιτούντες από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.
4. Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται έως την 16η Ιουνίου, ώστε να ενημερωθούν αρμοδίως οι φορείς υποδοχής.

Ώρες ενημέρωσης και συνεργασίας με τους φοιτητές
Οι φοιτητές μπορούν να:
(i) να ζητούν συγκεκριμένες διευκρινήσεις για τις αιτήσεις τους από τα στελέχη της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, σε ομαδικές συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται από την 20η Μαΐου έως και την 27η Μαΐου, από τις 10.00 π.μ έως τις 11.30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριών Συγκλήτου (2ος όροφος, Μεταβατικού Κτηρίου).
(ii) να καταθέτουν καθημερινά τον πλήρως και ορθά συμπληρωμένο φάκελο υποψηφιότητάς τους, από την 20η Μαΐου έως και την 9η Ιουνίου, από τις 12.00 έως τις 14.00 στην Υπηρεσία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου (2ος όροφος, Μεταβατικού Κτηρίου), αφού έχει ελεγχθεί από τα στελέχη της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να αποστείλει τον πλήρως και ορθά συμπληρωμένο φάκελο υποψηφιότητάς του μπορεί να χρησιμοποιήσει εταιρεία ταχυμεταφορών (courier με χρέωση αποστολέα) ή διαφορετικά μέσω απλού ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ) και όχι υπηρεσίας ‘συστημένου’. Ως καταληκτική ημερομηνία θα λογίζεται η ημερομηνία παραλαβής του φακέλου από την υπηρεσία ταχυμεταφορών ή τα ΕΛΤΑ.

 

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
T. 26510-07519, 07264
Ε. erasmus@uoi.gr

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Βάλτε στη ζωή σας οργανικά προϊόντα διατροφής, καλλυντικά υψηλής θρεπτικότητας & βιταμίνες!

Multi-ethnic προϊόντα ανακαλύψτε νέες γεύσεις & συνταγές στις καλύτερες τιμές!

Μοναδικά ταξίδια και οργανωμένες εκδρομές σε όλο τον κόσμο! Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία!

Με προσφορές για φοιτητές που δεν υπάρχουν!
7€ Ανδρικό 
10€ Γυναικείο (κούρεμα + χτένισμα)