Search
Close this search box.

2 θέσεις για την τοποθέτηση στο CERN υποψηφίων διδακτόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων ’14-’15

CERN_logo_400x400

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Υποτροφίες ΙΚΥ για την τοποθέτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN) υποψηφίων διδακτόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων στον τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής»

[Υποβολή αιτήσεων έως 3/11/2014]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 – 2015

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) -ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων στον τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας για την κάλυψη δύο (2) θέσεων υποτροφιών προκειμένου να τοποθετηθούν στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) και να εκπονήσουν μέρος της διδακτορικής τους έρευνας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της μακράς και αποτελεσματικής συνεργασίας του ΙΚΥ με τον διακυβερνητικό οργανισμό CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών) και δυνάμει της Υ.Α. 123324/Β7 «Καθορισμός όρων και διαδικασία επιλογής υποτρόφων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Υποτροφίες ΙΚΥ για την τοποθέτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN) υποψηφίων διδακτόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων στον τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής» (Φ.Ε.Κ. 2297/τ.Β’/16-9-2013).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
i. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους και διαμένουν τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα.
ii. Είναι εγγεγραμμένοι – ως υποψήφιοι διδάκτορες, στον τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσική, σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
iii. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1 «Πολύ καλή»
iii. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές.
iv. Δεν έχουν λάβει υποτροφία στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών του CERN για διδακτορικές σπουδές (CERN Doctoral Student Programme).
v. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών.
vi. Ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών («CERN») και δημοσιεύονται σε αυτό τον υπερσύνδεσμο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή στην αγγλική γλώσσα η οποία πραγματοποιείται σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση.
Οι υποψήφιοι οφείλουν, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, να αποστείλουν ταχυδρομικά στο ΙΚΥ – Τμήμα Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία), σε έντυπη μορφή
1. αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε: τα παρακάτω:
2. Βεβαίωση εγγραφής σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο- ως υποψήφιος διδάκτωρ στον τομέα της Σωματιδιακής Φυσικής.
3. Αντίγραφο βασικού πτυχίου
4. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1 «Πολύ καλή»
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:
I. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους και διαμένουν τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα
II. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,
III. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές
IV. Δεν έχουν λάβει υποτροφία στο πλαίσιο του προγράμματος CERN Doctoral Student Programme.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η
– 3η Νοεμβρίου 2014 για την ηλεκτρονική υποβολή.
– 7η Νοεμβρίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου) για την υποβολή σε έντυπη μορφή.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής απορρίπτονται – ως μη επιλέξιμες. Επιπλέον, οι αιτήσεις οι οποίες αναφέρονται σε θέμα διδακτορικής διατριβής το οποίο δεν εντάσσεται στον τομέα της «Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής» ή δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχουν υποβληθεί εντός της καταληκτικής προθεσμίας απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες.

ΕΠΙΛΟΓΗ
Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από την προβλεπόμενη, στην Συμφωνία KN2100/DG μεταξύ του ΙΚΥ και του CERN, Επιτροπή Επιλογής. Η Επιτροπή Επιλογής απαρτίζεται από δύο (2) εκπροσώπους του CERN, δύο (2) εξωτερικούς αξιολογητές οι οποίοι ορίζονται από το ΙΚΥ (Μέλη Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Ερευνητές Α ή Β βαθμίδας στον τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής) και έναν εκπρόσωπο του ΙΚΥ.
Συνεκτιμώμενα προσόντα: βαθμός βασικού πτυχίου, επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, βραβεία, πατέντες καθώς και η γνώση ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής.
Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Επιλογής.
Οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη με τον εν δυνάμει επιβλέποντα καθηγητή τους στο CERN. H σύμφωνη γνώμη τόσο του εν δυνάμει επιβλέποντα καθηγητή (supervisor) στο CERN όσο και του επιβλέποντα καθηγητή του Ελληνικού Πανεπιστημίου του υποψηφίου αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή.
Ενστάσεις επί της διαδικασίας δεν γίνονται παραδεκτές.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής ανακοινώνονται στον ιστοχώρο του ΙΚΥ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε 12 κατ’ ανώτατο όριο διαδοχικούς μήνες παραμονής στο CERN και εξαρτάται τόσο από το πρόγραμμα έρευνας που θα ακολουθήσει ο υπότροφος όσο και από την επίδοση που θα σημειώνει κατά τη διάρκεια της έρευνας του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Το ΙΚΥ, θα καλύψει την παραμονή του υποτρόφου στο CERN για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας.
Το ύψος και οι κατηγορίες των οικονομικών παροχών έχουν ως ακολούθως:
1. Τροφεία: Καθαρό μηνιαίο ποσό ύψους 2.860,00 ευρώ (άγαμος) ή 3.638,00 € ευρώ (έγγαμος με ή χωρίς τέκνα).
2. Δαπάνες ταξιδίου: Κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) για την κάλυψη μέρους των εξόδων μετάβασης στο CERN (Γενεύη, Ελβετία) και επιστροφής του Υποτρόφου στην Ελλάδα.
3. Δαπάνες ασφάλισης: Καθαρό μηνιαίο ποσό ύψους 455,00 ευρώ (άγαμος) ή 910,00 ευρώ (έγγαμος με ή χωρίς τέκνα) κατ’ ανώτατο όριο, με προσκόμιση των νομίμων παραστατικών, για την συμμετοχή του «Υποτρόφου» και των μελών της οικογενείας του (σύζυγος και τέκνα) στο πρόγραμμα ασφάλισης του CERN «CERN Health Insurance Scheme (CHIS)».
Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον δικαιούχο.

ΕΝΑΡΞΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Η έναρξη της υποτροφίας (τοποθέτηση στο CERN) μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015 και όχι αργότερα από την 1η Απριλίου 2015.
2. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να συνάψουν σύμβαση επιχορήγησης με το ΙΚΥ, στην οποία θα περιγράφονται το αντικείμενο, η διάρκεια και οι όροι της υποτροφίας. Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στη σύναψη των σχετικών συμβάσεων χορήγησης υποτροφίας στην περίπτωση κατά την οποία δεν εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους από τον τακτικό προϋπολογισμό του για το οικονομικό έτος 2015.
3. Το προβλεπόμενο ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται μηνιαίως στον υπότροφο από το ΙΚΥ.
4. Η παρακολούθηση του υποτρόφου πραγματοποιείται από τον επιβλέποντα καθηγητή του (Supervisor) στο CERN, ο οποίος σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή του Ελληνικού Πανεπιστημίου, αποφασίζει σχετικά με την ικανοποιητική ή μη πρόοδο της έρευνάς του. Η υποτροφία μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή λόγω μη ικανοποιητικής προόδου της έρευνας του υποτρόφου.
5. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, αν δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο ΙΚΥ το συνολικό ποσό που του έχει καταβληθεί.
6. Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί – ακόμη και εκ των υστέρων, ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Στις περιπτώσεις αυτές θα είναι άμεσα απαιτητή η επιστροφή των καταβληθέντων.
7. Ο υπότροφος υποχρεούται να μνημονεύει σε οποιαδήποτε εργασία/ανακοίνωση/δημοσίευση απορρέει από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υποτροφίας ότι: «H έρευνα χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος «Υποτροφίες ΙΚΥ για την τοποθέτηση στο «CERN» υποψηφίων διδακτόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων στον τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής»
8. Ο υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει στο ΙΚΥ, το αργότερο εντός μηνός από τη λήξη της σύμβασης του με το IKY, βεβαίωση ικανοποιητικής προόδου της έρευνας του από τον επιβλέποντα καθηγητή του στο CERN (supervisor) για το καλυπτόμενο από το ΙΚΥ διάστημα παραμονής του στο CERN.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41
Τ.Κ. – Πόλη: 142 34 Νέα Ιωνία
Πληροφορίες: κ. Λεωνίδας Παπαστεργίου
E-mail: lpapas@iky.gr
Τηλέφωνο: 210 3726344
Νέα Ιωνία, 15/09/2014

πηγή

Βάλτε στη ζωή σας οργανικά προϊόντα διατροφής, καλλυντικά υψηλής θρεπτικότητας & βιταμίνες!

Multi-ethnic προϊόντα ανακαλύψτε νέες γεύσεις & συνταγές στις καλύτερες τιμές!

Μοναδικά ταξίδια και οργανωμένες εκδρομές σε όλο τον κόσμο! Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία!

Με προσφορές για φοιτητές που δεν υπάρχουν!
7€ Ανδρικό 
10€ Γυναικείο (κούρεμα + χτένισμα)