Search
Close this search box.

Óôéò êÜëðåò ðñïóÝñ÷ïíôáé áðü ôï ðñùß ÷éëéÜäåò öïéôçôÝò êáé óðïõäáóôÝò, óå üëåò ôéò ó÷ïëÝò êáé ôá ôìÞìáôá ôçò ôñéôïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò, ðñïêåéìÝíïõ íá åêëÝîïõí ôïõò áíôéðñïóþðïõò ôïõò óôá äéïéêçôéêÜ óõìâïýëéá ôùí ó÷ïëþí ôïõò, ÁèÞíá ÔåôÜñôç 19 Ìáßïõ 2010. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÌÏÓ×ÁÍÄÑÅÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Επικοινωνία

info@spoudazwgiannena.gr