Search
Close this search box.

Πρόγραμμα «Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής – Πολιτισμός»

pedagogy

Κύκλος Σπουδών του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής – Πολιτισμός” ΠΕΓΑ – Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής – Πολιτισμός”

Το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν σε αποφοίτους τόσο των Παιδαγωγικών και Καθηγητικών σχολών, όσο και των αποφοίτων των Ιατρικών Σχολών με την ειδικότητα της Παιδιατρικής και της Γενικής Ιατρικής, ώστε να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες όπως αυτές εντάσσονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων με την αντιστοίχιση σε Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Σκοπός του Προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν στον επαγγελματικό τους χώρο υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες εκτός από τεχνικές γνώσεις παρέχουν και δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας ζωής μέσα από πολιτισμικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ιδιαίτερα σε μειονοτικά περιβάλλοντα μάθησης, όπως η λήψη μέτρων για τη μείωση της σχολικής διαρροής των μαθητών μικρής ηλικίας και της εξάλειψης των διακρίσεων που υφίστανται βάσει του φύλου τους, αλλά και η αύξηση της πρόσβασης στη βασική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση.

Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας «ταυτότητας» και ενός νέου «προφίλ» επαγγελματιών που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις και να είναι ανταγωνιστικοί, λαμβάνοντας υψηλού επιπέδου κατάρτιση, σε θέματα των οποίων η σπουδαιότητα και η συμβολή στην ποιότητα της ζωής, αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Η Εκπαίδευση για την ποιότητα ζωής και τον πολιτισμό στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας, ιδιαίτερα σε μειονοτικούς πληθυσμούς, είναι από τα πλέον κατάλληλα πεδία για την πραγματοποίηση της πολιτισμικής συνάντησης και της ανάδειξης των κοινών πολιτισμικών στοιχείων ανάμεσα στους λαούς, συμβάλλοντας στην περαιτέρω δια βίου μάθηση.

Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Έργου:
Μαρία Σακελλαρίου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συνολικά, το Πρόγραμμα φιλοδοξεί:
1) να επαυξήσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων, ώστε να τους κάνει ανταγωνιστικούς επαγγελματίες, τόσο σε εθνικό, όσο και διεθνές επίπεδο,
2) να συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
3) να αναπτύξει νέες ηθικές στάσεις των επαγγελματιών, καθώς και να εξασφαλίσει τη δυνατότητα από μέρους τους προβληματικών καταστάσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν
4) να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησής τους, της διάθεσής τους για συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και για βοήθεια των κοινωνικά αδύνατων ομάδων
5) να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ανάγκης τους για δια βίου μάθηση και κατάρτιση.
6) να συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως εκείνες της θέσης στόχων, της δυνατότητας εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων, της επικοινωνίας, της συνεργατικότητας, της αναζήτησης ποιότητας.

Ομάδα Στόχος/ Κριτήρια
Με δεδομένο το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία έχουν συντελεστεί ταχύτατες αλλαγές στην επιστήμη της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών για τα οποία έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους.
Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι:
1) Απόφοιτοι Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
2) Απόφοιτοι Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης
3) Απόφοιτοι Τμημάτων Καθηγητικών Σχολών
4) Απόφοιτοι Ιατρικής Σχολής, με ειδίκευση στην Παιδιατρική και τη Γενική Ιατρική.

Προκειμένου οι υποψήφιοι να δηλώσουν συμμετοχή και να συμμετάσχουν στο Δωρεάν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) με τίτλο: «Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής – Πολιτισμός», θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο πτυχίο Οι απόφοιτοι δεν θα πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα από κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες.

Επιπλέον κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των συμμετεχόντων σχετίζονται με τα εξής: α) η δυνατότητα πρόληψης της ανεργίας με προσφορά ευκαιριών ένταξης στην αγορά εργασίας β) η θεραπευτική παρέμβαση στην κατάσταση των μακροχρόνια ανέργων γ) η πρόβλεψη για συμμετοχή γυναικών στις πράξεις κατάρτισης και δ) η μέριμνα για συμμετοχή ατόμων που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Διάρκεια- Διεξαγωγή του Προγράμματος
H καινοτομία του Προγράμματος έγκειται στον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής του. Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε αποφοίτους από διάφορες πόλεις της Ελλάδος και από διαφορετικές Σχολές να συμμετάσχουν από κοινού σε ένα Πρόγραμμα Επιμόρφωσης που στηρίζεται στις σύγχρονες Τεχνολογίες. Μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων και ασύγχρονων τεχνικών τηλεκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης σειράς μαθημάτων διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.

Τα μαθήματα–γνωστικά αντικείμενα που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα, δεν έχουν μόνο ως στόχο την κατάρτιση των συμμετεχόντων στις νέες εξελίξεις στα επιλεγμένα επιστημονικά πεδία, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του επαγγελματία. Επίσης, τα μαθήματα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας που αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις (οικονομική κρίση, πολυπολιτισμικότητα). Σε αυτό το πλαίσιο ο επαγγελματίας αποκτά τη δυνατότητα να κατανοεί τις σύγχρονες απαιτήσεις και να ανταποκρίνεται σε αυτές ως συμμετοχικός πολίτης και εργαζόμενος.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 14 μήνες στους οποίους θα πραγματοποιηθούν δύο (2) αυτοτελείς Κύκλοι Σπουδών συνολικής διάρκειας 100 ωρών ο καθένας.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι αιτήσεις για τον πρώτο Κύκλο Σπουδών θα πραγματοποιηθούν το διάστημα μεταξύ 02/12/2014 και 22/12/2014.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο pegaptn@cc.uoi.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Γραμματεία του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Δουρούτη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Προγράμματος στο τηλέφωνο 2651005884 ή στο 6977987933 κάθε Τρίτη και Πέμπτη 18:00-20:00 και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:30 -13:30.

Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται για το Πρόγραμμα από την Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος, Συντονίστρια της Πράξης κ. Μαρία Σακελλαρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά και από τα Συμπράττοντα Τμήματα:
• Τμήμα Ιατρικής / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (κ.Εύη Ντζάνη, Επίκουρος Καθηγήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη)
• Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης / Πανεπιστήμιο Κρήτης (κ.Πέλλα Καλογιαννάκη, Καθηγήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη)
• Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (κ. Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος)

πηγή

Βάλτε στη ζωή σας οργανικά προϊόντα διατροφής, καλλυντικά υψηλής θρεπτικότητας & βιταμίνες!

Multi-ethnic προϊόντα ανακαλύψτε νέες γεύσεις & συνταγές στις καλύτερες τιμές!

Μοναδικά ταξίδια και οργανωμένες εκδρομές σε όλο τον κόσμο! Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία!

Με προσφορές για φοιτητές που δεν υπάρχουν!
7€ Ανδρικό 
10€ Γυναικείο (κούρεμα + χτένισμα)