Search
Close this search box.

Προκύρηξη κύκλου σπουδών για επιμόρφωση πτυχιούχων σε θέματα Περιβάλλοντος.

peribalon

Ένα νέο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ξεκινάει σε 3 ΑΕΙ μεταξύ των οποίων και το Π.Ι., για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ): “Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων σε Νέα Επιστημονικά Θέματα και Τεχνολογίες Περιβάλλοντος”

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η αραίωση του στρώματος του όζοντος και η κλιματική αλλαγή δημιουργούν απειλές τόσο στην υγεία των ανθρώπων αλλά και στο Περιβάλλον γενικότερα και θα πρέπει να υπάρχει μια αποτελεσματική στρατηγική για την αντιμετώπιση τους. Σαν αποτέλεσμα αυτής της πρόκλησης, μεγάλος αριθμός επιστημόνων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει προσανατολιστεί στην συστηματική μελέτη των προβλημάτων και στους τρόπους προστασίας του Περιβάλλοντος. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια δυσκολία μεταφοράς της τεχνογνωσίας που συσσωρεύτηκε στα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα στους φορείς αλλά και στα επιστημονικά στελέχη που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο.

Το παρών πρόγραμμα ΠΕΓΑ έχει σαν στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων των πτυχιούχων στα νέα επιστημονικά θέματα και τις τεχνολογίες που αφορούν το Περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχόντων στην αγορά εργασίας και την βελτίωση των όρων διεκδίκησης σταδιοδρομίας στην αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας σε θέματα Περιβάλλοντος. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση της στελέχωσης των δημόσιων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων σε επιστημονικά εξειδικευμένο δυναμικό το οποίο ασχολείται με θέματα μελέτης, προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Για τον σκοπό αυτό θα διοργανωθούν τρεις (3) κύκλοι σπουδών μέχρι τον Ιούλιο 2015. Η χρονική διάρκεια κάθε κύκλου θα είναι 150 ώρες (περίπου 12 εβδομάδες). Ο 1ος (εαρινό εξάμηνο 2013-14) και ο 3ος (εαρινό εξάμηνο 2014-15) κύκλος θα πραγματοποιηθούν παράλληλα στην Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τα Ιωάννινα ενώ ο 2ος κύκλος (χειμερινό εξάμηνο 2014-15) θα πραγματοποιηθεί μόνο στη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε τμήμα θα γίνονται δεκτοί μέχρι 20 καταρτιζόμενοι.

Το περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης διακρίνεται σε έξι (6) Θεματικές Ενότητες ως εξής:
Θεματική Ενότητα 1. Εισαγωγή – Νέα Επιστημονικά Θέματα Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος.
Θεματική Ενότητα 2. Δορυφορική Τηλεπισκόπηση.
Θεματική Ενότητα 3. Μοντέλα Ποιότητας του Αέρα.
Θεματική Ενότητα 4. Σύγχρονες Τεχνικές Περιβαλλοντικών Μετρήσεων.
Θεματική Ενότητα 5. Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Αδειοδότηση.
Θεματική Ενότητα 6. Ατομική Εργασία (Project)

Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα εξής:
· Συμμετοχή τριών ΑΕΙ [Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Φυσικής, Τμήμα Γεωλογίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών), Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Φυσικής) και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Φυσικής)]
· Η διδασκαλία συνδυάζει σεμινάρια και ασκήσεις.
· Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι έχουν αυξημένες υποχρεώσεις (κυρίως εργαζόμενοι):
 Βασίζεται κυρίως σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 Η υλοποίηση των εργαστηρίων και ορισμένων διαλέξεων όπου απαιτείται δια ζώσης παρουσία θα γίνεται στους χώρους του Πανεπιστημίου το Σάββατο και την Κυριακή.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο και παρέχεται δωρεάν. Απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ Σχολής Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνείου ή Τμημάτων Περιβάλλοντος οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον βασικό τίτλο σπουδών έως και το 2003. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν με τους ίδιους όρους και οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής διορισμένοι εκπαιδευτικοί.
Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε αποφοίτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (ηλικία, εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ – ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών μη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης με χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
Οι συμμετέχοντες αξιολογούνται σε κάθε θεματική ενότητα βάσει των ασκήσεων ενώ στο τέλος παρουσιάζουν μια ατομική εργασία (project). Ο τελικός βαθμός προκύπτει
κατά 50% από τις ανωτέρω ασκήσεις και κατά 50% από το τελικό project το οποίο οι σπουδαστές υποστηρίζουν ενώπιον 3-μελούς επιτροπής. Προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η παρακολούθηση (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης από απόσταση) του 80 % των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης σε καθεμία από τις 5 διδακτικές ενότητες.
Στους συμμετέχοντες που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος απονέμονται συνολικά 15 ECTS και χορηγείται σχετικό Πιστοποιητικό. Το Πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει αναλυτική βαθμολογία όπου θα αναφέρονται εκτός από τη βαθμολογία και οι πιστωτικές μονάδες, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση του για άλλο πρόγραμμα του ίδιου ή διαφορετικού ιδρύματος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ
Η διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης είναι περίπου 12 εβδομάδες στα χρονικά πλαίσια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης, σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα, θα διεξαχθεί το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 και θα ξεκινήσει την Τρίτη 27/5/2014. Λόγω ειδικών συνθηκών, ο πρώτος κύκλος θα ολοκληρωθεί στις 30/09/2014.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για τον πρώτο κύκλο επιμόρφωσης (τρέχων εξάμηνο) μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά με email (στο θέμα να αναγράφεται η λέξη ΠΕΓΑ) την σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα) έως 20/05/2014 στις ακόλουθη διεύθυνση για το Τμήμα των Ιωαννίνων: pkassom@uoi.gr
Όσοι επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν κατά την εγγραφή τους επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών δικαιολογητικών.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία διεύθυνσης, σταθερού και κινητού τηλεφώνου καθώς και διεύθυνσης email.
2. Τίτλοι σπουδών νομίμως επικυρωμένοι. (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
3. Βιογραφικό σημείωμα.

Επιπρόσθετα δύναται να προσκομισθούν αποδεικτικά εκπλήρωσης κοινωνικών κριτηρίων (εισόδημα, ανεργία, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κτλ). Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και με το πέρας των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί και θα αναρτηθεί ο τελικός πίνακας των συμμετεχόντων. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά για την επιλογή τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΉΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες:
Για το Τμήμα των Ιωαννίνων: Αν. Καθηγητή Κασσωμένο Παύλο, τηλ. 26510-08470, pkassom@uoi.gr.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής από εδώ.

Βάλτε στη ζωή σας οργανικά προϊόντα διατροφής, καλλυντικά υψηλής θρεπτικότητας & βιταμίνες!

Multi-ethnic προϊόντα ανακαλύψτε νέες γεύσεις & συνταγές στις καλύτερες τιμές!

Μοναδικά ταξίδια και οργανωμένες εκδρομές σε όλο τον κόσμο! Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία!

Με προσφορές για φοιτητές που δεν υπάρχουν!
7€ Ανδρικό 
10€ Γυναικείο (κούρεμα + χτένισμα)