Search
Close this search box.

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

epidotoumeno

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας»

Η παρούσα δράση εναρμονίζεται με το περίγραμμα των δράσεων που προβλέπονται στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (ΕΠ ΔΒΜ), όπως ορίζεται στο Νόμο 3879/2010.

Ένας από τους βασικούς στόχους του ΕΠ ΔΒΜ είναι η διασύνδεση και ο συντονισμός δύο κρίσιμων τομέων, του χώρου της εκπαίδευσης και του χώρου της εργασίας, καθώς ο σχεδιασμός κινείται στα επίπεδα της προσωπικής και της επαγγελματικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων.

Οι εργαζόμενοι στους χώρους Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας αντιμετωπίζουν
την ανάγκη αναγνώρισης και κατανόησης συμπεριφορών, που συνδέονται με τις πρώιμες και
μετέπειτα εμπειρίες/σχέσεις τόσο των ωφελούμενων από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, όσο και των δικών τους.

Αναγκάζονται δε τις περισσότερες φορές να κινητοποιούνται στην ανάπτυξη
μηχανισμών αντιμετώπισής τους μέσα από διαδικασίες ανταλλαγής εμπειριών και συλλογικού
αλλά και ατομικού κριτικού αναστοχασμού, διεργασίες οι οποίες απαιτούν διαρκώς
επαναπροσδιορισμούς και νέες νοηματοδοτήσεις.

Το παρόν Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) στοχεύει στη στήριξη
των παραπάνω διεργασιών και στην επικαιροποίηση των γνώσεων των συμμετεχόντων, δηλαδή
στην ανάδυση νέων επαγγελματικών ικανοτήτων με την υιοθέτηση συγκεκριμένων
συμβουλευτικών πρακτικών στον εργασιακό χώρο για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της
πολυπλοκότητας της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας και στην ανάγκη των
επαγγελματιών για διαρκή προσωπική και επαγγελματική βελτίωση.

Η αντιμετώπιση των σημερινών πολλαπλών προβλημάτων στη σημερινή κοινωνία, ενισχύει
την τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στους κόλπους της Συμβουλευτικής να διευρύνει τα όριά της σε ποικίλα επαγγελματικά πλαίσια. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναπτύξουν μηχανισμούς διερεύνησης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης των συνθηκών δράσης και καθημερινής πρακτικής μέσα από την ανακατασκευή των θεωριών δράσης τους στον
εργασιακό τους χώρο.

Αποτελεί Δι-ιδρυματικό και Δια-τμηματικό Πρόγραμμα σε συνεργασία του Τμήματος
Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου, του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Παν/μίου
Ιωαννίνων και του Τμήματος Μαιευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θα λειτουργήσουν παράλληλα
δύο τμήματα – δύο ακαδημαϊκοί Κύκλοι Σπουδών -2014-2015- στα Ιωάννινα και στη
Θεσσαλονίκη.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Α΄ Κύκλος Σπουδών Ιωαννίνων:
α) Χειμερινό Εξάμηνο: Δεκέμβριος 2014 – Μάρτιος 2015
β) Εαρινό Εξάμηνο: Απρίλιος 2015 – Ιούλιος 2015
Β΄ Κύκλος Σπουδών Θεσσαλονίκης:
α) Χειμερινό Εξάμηνο: Δεκέμβριος 2014 – Μάρτιος 2015
β) Εαρινό Εξάμηνο: Απρίλιος 2015 – Ιούλιος 2015
Ο Α΄ Κύκλος Σπουδών-Ιωαννίνων, θα πραγματοποιηθεί κατά ένα μέρος στο Τμήμα
Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου και κατά ένα δεύτερο μέρος στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, στο Τμήμα Νηπιαγωγών, Παν/μίου Ιωαννίνων.
Ο Β΄ Κύκλος Σπουδών-Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου στη
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 8 Θεματικές Ενότητες: Προσωπική Ανάπτυξη –
Αυτοδιαχείριση, Συμβολή της Δια Βίου Εκπαίδευσης στην Ενίσχυση της Επαγγελματικής
Ταυτότητας, Επίδραση των Πρώιμων Εμπειριών στην Ανάπτυξη του Ατόμου, Ειδικές Αναπτυξιακές  Διαταραχές, Ψυχοδυναμικό Συμβουλευτικό Μοντέλο, Συστημική Παρέμβαση στην Οικογένεια, Συμβουλευτική Εξαρτήσεων – Συμβουλευτική Οικογενειών και Διασυνδετική Συμβουλευτική. Θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια 100 ωρών του κάθε Κύκλου Σπουδών, αντίστοιχα στα Ιωάννινα και στη Θεσσαλονίκη.

Η διδασκαλία θα είναι Δια Ζώσης με την υποστήριξη ηλεκτρονικής μάθησης. Η αξιολόγηση
των εκπαιδευομένων θα γίνεται με βάση γραπτή εργασία ή γραπτή εξέταση ενώ για την επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράμματος θα συνυπολογίζονται η συμμετοχή/ανταπόκριση/ενδιαφέρον που επιδεικνύουν σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία καθώς και στις ατομικές και ομαδικές
δραστηριότητες των αντίστοιχων ακαδημαϊκών Κύκλων Σπουδών.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης μέσω της επικαιροποίησης γνώσεων που παρέχει,
απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, το οποίο διαμορφώνεται από αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ θεωρητικών κατευθύνσεων, εργαζόμενους στον ευρύτερο χώρο της αγωγής, της εκπαίδευσης, της φροντίδας και της υγείας, καθώς και σε αποφοίτους σε φάση αναζήτησης,
επαναπροσανατολισμού ή και αναβάθμισης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι
θα βοηθηθούν ώστε να αυξήσουν τις δεξιότητες και την αποδοτικότητα τους. Προτεραιότητα
συμμετοχής θα δοθεί σε αποφοίτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ θα λαμβάνονται
υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση Τίτλου Σπουδών
μη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό ΔΒΕ με χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369/Α΄171/060705 «Συστηματοποίηση της ΔΒΜ και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της ΔΒΜ και λοιπές διατάξεις».

Όσον αφορά στην αντιστοίχιση με διεθνείς τίτλους έχουν οριστεί 30 Πιστωτικές Μονάδες-
ECTS-, του συγκεκριμένου ΠΣ, ΠΕΓΑ/Ιωαννίνων-Θεσσαλονίκης, οι οποίες και αυξάνουν τη
διαφάνεια του παρόντος έργου, καθιστώντας ευκολότερη την κατανόηση και τη σύγκριση του με
άλλα προγράμματα, παρέχοντας την απαραίτητη ευελιξία για την αξιοποίηση όλου του φάσματος των σπουδών.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Συμμετοχής το οποίο θα
περιλαμβάνει την αναλυτική βαθμολογία και τις πιστωτικές μονάδες, ώστε να έχει τη δυνατότητα, αξιοποίησης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής του εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό σπουδών. Εάν δεν αξιοποιούνται, τότε θα λειτουργήσουν προσθετικά στα προσόντα επιλογής του, δίνοντάς του σχετικό πλεονέκτημα από τους συνυποψήφιους του.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:
Συμμετέχοντες των προγραμμάτων θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου της
αλλοδαπής. Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή για να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα
επιμόρφωσης, θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο ή συναφές πτυχίο με το περιεχόμενο του
προγράμματος.

Σε διαφορετική περίπτωση θα εξετάζεται η ύπαρξη αποδεδειγμένης επαγγελματικής δραστηριότητας στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα του προγράμματος.
Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί: α) σε αποφοίτους ηλικίας άνω των 45 ετών β) σε
αποφοίτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επιπλέον, κατά την επιλογή από τους
υποψηφίους θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (όπως ανεργία, εισόδημα, ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες)».

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από 21/11/2014 έως
28/11/2014, αντίστοιχα για τον Κύκλο Σπουδών, τον οποίο επιθυμούν να
παρακολουθήσουν είτε στα Ιωάννινα, είτε στη Θεσσαλονίκη.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

  • Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία διεύθυνσης, σταθερού και κινητού τηλεφώνου καθώς και ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
  • Τίτλοι σπουδών νομίμως επικυρωμένοι. Αν οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ.

Επιπρόσθετα δύναται να προσκομισθούν:
Αποδεικτικά εκπλήρωσης κοινωνικών κριτηρίων (εισόδημα, ανεργία, ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες).

Οι υποψήφιοι επιλέγονται στο Πρόγραμμα από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος,
κατόπιν αξιολόγησης του φακέλου της υποψηφιότητάς τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αποστείλουν τις αιτήσεις ταχυδρομικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και με συστημένη
επιστολή:

  •  Γραμματεία του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, Τ.Ε.Ι Ηπείρου, 4
    ο Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού
    Ιωαννίνων-Αθηνών, 45500 Ιωάννινα, Υπόψη Καθ. Σ. Μάντζιου, σε φάκελο με την ένδειξη
    «Αίτηση συμμετοχής Δια Βίου Εκπαίδευσης – ΠΕΓΑ «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής
    Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας»
    αναφέροντας την πόλη διεξαγωγής του Κύκλου Σπουδών (Ιωάννινα).
  •  Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής, A.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης, Ταχ. Θυρίδα 141, Τ.Κ. 57 400,
    Σίνδος, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Υπόψη Καθ. Μ. Ζαφράκα, σε φάκελο με την ένδειξη
    «Αίτηση συμμετοχής Δια Βίου Εκπαίδευσης – ΠΕΓΑ «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής
    Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας»
    αναφέροντας την πόλη διεξαγωγής του Κύκλου Σπουδών (Θεσσαλονίκη).
  •  Επισυνάπτεται η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην επιστημονικά υπεύθυνη του
προγράμματος, Στρατούλα Μάντζιου, Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας του ΤΕΙ Ηπείρου,

email: tmantziou@ioa.teiep.gr και τηλέφωνο 26510-50714 και 50735

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε τον κύκλο σπουδών πατήστε εδώ.

πηγή

Βάλτε στη ζωή σας οργανικά προϊόντα διατροφής, καλλυντικά υψηλής θρεπτικότητας & βιταμίνες!

Multi-ethnic προϊόντα ανακαλύψτε νέες γεύσεις & συνταγές στις καλύτερες τιμές!

Μοναδικά ταξίδια και οργανωμένες εκδρομές σε όλο τον κόσμο! Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία!

Με προσφορές για φοιτητές που δεν υπάρχουν!
7€ Ανδρικό 
10€ Γυναικείο (κούρεμα + χτένισμα)